به خداحافظی تلخ تو سوگند نشد که تو رفتی و دلم ثانیه ای بند نشد

بستن